معرفی فیوزهای حفاظت از بانک های خازنی CAPACITOR FUSE

قرار گیری فیوز برای هر خازن به شرطی که خازن از تکنولوژی ساخت فیلم متالیزه و خودترمیمی Self Healing برخوردار باشد.
استفاده از فیوز مجزا برای هر خازن در بانک های بزرگتر با خازنهای موازی بسیار مهم است . یک خازن آسیب دیده موجب تخلیه Discharge سایر خازن ها در خازن آسیب دیده و در نهایت انفجار آن خواهد شد .فیوز گذاری مجزای هر خازن این مشکل را مرتفع می سازد.

قرارگیری فیوزها
دو روش برای قرارگیری فیوزها وجود دارد
قرارگیری تجهیز اضافه جریان Over Current Device در مسیر هر فاز در هر بانک خازن به طوریکه کمترین جریان ممکن انتخاب و یا تنظیم شود . در این حالت به شرطی که خازن ها در سمت بار Load Side باشند تجهیز اضافه جریان دیگری نیاز نیست.

مسوولیت مهم فیوز حفاظت از بانک خازنی ، ایزوله و جداکردن خازن اتصال کوتاه شده (Shorted Capacitor) قبل از آسیب رساندن به تجهیزات جانبی و یا پرسنل و اپراتورها می باشد.
نقص فنی در خازن ها وقتی بروز می کند که دی الکتریک خازن ولتاژ اعمال شده را تحمل نکرده و یک مدار با جریان امپدانس پایین به وجود می آید .گرمای ایجاد شده بیش از حد بوده باعث افزایش فشار داخل محفظه خازن شده و موجب انفجار آن می گردد . فیوز قبل از رسیدن به این مرحله خازن را از مدار جدا می کند.

از این پس میتوانید فیوزهای خازن ETI را با ظرفیت نامی خازن مربوطه انتخاب نمایید.
نرخ جریان Ampere Rating

انتخاب نرخ جریان فیوز () جهت کاربردهای ۶۰۰v و کمتر ۱۸۵%-۲۲۰% جریان نامی بانک خازن و برای کاربردهای ۶۰۰v-5.5kv می باید برابر ۱۶۵%-۲۰۰% جریان نامی بانک خازن باشد .*
*(این اعداد صرفا جهت راهنما ی محاسبات می باشد برای تعیید دقیق جریان نامی فیوزهای بانک خازنی به جدول ارایه شده از سازنده بانک خازن / خازن مراجعه شود.)

فیوزهای بانک خازنی بهترین گزینه جهت حفاظت خازن ها در برابر جریانهای اتصال کوتاه و جریانهای هجومی می باشند . جریان عبوری از یک خازن در حالت عادی نسبت مستقیم با ولتاژ اعمال شده و فرکانس دارد ، از آنجا که ولتاژ و فرکانس در بانک های خازنی معمولا ثابت هستند بنابراین فیوزهای حفاظت از بانک خازن مسئول حفاظت در برابر اضافه بارها () نیستند .

محاسبات
میزان جریان یک خازن بر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است

kVAR x1000 / volts = amps
۱kVAR = 1000VA (Reactive)

مثال اول
محاسبه فیوز مناسب جهت بانک خازن ۱۰۰kVAR و ۴۸۰v

۱۰۰,۰۰۰ volt-amps / 480volts = 208 Amps
۲۰۸ / √۳ = ۱۲۰Amps
۱۲۰Amps x 1.85=222
۱۲۰Amps x 2.20=264

فیوز مناسب جهت این مثال فیوز NH 250A 500vAc می باشد.

مثال دوم
محاسبه فیوز مناسب جهت بانک خازن ۱۰۰kVAR و ۲/۴Kv

۱۰۰,۰۰۰ volt-amps / 2400volts x √۳ = ۲۴ Amps
۲۴Amps x 1.65=39
۲۴Amps x 2.00=48

فیوز مناسب جهت این مثال فیوز ۴۰A ویا ۵۰A با ولتاژ حداقل ۲۴۰۰v می باشد.