اطلاعیه تغییر لوگوی جدید ETI

 

با توجه یه پیروی از الگوهای کمپانی مادر لوگوی ETI از این پس به صورت افقی و در سمت چپ قرار میگیرد