اطلاعیه فنی:پنج علت اصلی صدا دادن کنتاکتور

-بسته نشدن مدار هسته

-اشتباه قرار دادن حلقه اتصال کوتاه

-قطع شدن حلقه اتصال کوتاه

-وجود جریان هرزگرد بوبین ها

-استفاده کردن از تیغه های باز یا بسته در یک مسیر