قیمتهای اصلاح شده در برخی از محصولات سبد کالایی

کلیدهای مینیاتوری فرمان پذیر ETIMAT RC
ردیف کد کالا
۱ ۶۳۲۵۰۱۱۰۰ کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  ۱P  ۱۰KA  ۲۵A ۷,۶۰۰,۰۰۰
۲ ۶۳۳۲۰۱۱۰۲ کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  ۱P  ۱۰KA  ۳۲A ۷,۶۰۰,۰۰۰
۳ ۶۳۴۰۰۱۱۰۷ کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  ۱P  ۱۰KA  ۴۰A ۷,۶۰۰,۰۰۰
۴ ۶۳۵۰۰۱۱۰۸ کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  ۱P  ۱۰KA  ۵۰A ۸,۴۵۰,۰۰۰
۵ ۶۳۶۳۰۱۱۰۸ کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  ۱P  ۱۰KA  ۶۳A ۸,۴۵۰,۰۰۰

 

کلیدهای جریان نشتی ترکیبی  RCBO -KZS
ردیف کد کالا نام کالا
۱ ۲۱۷۵۵۲۴ کلید جریان نشتی ترکیبی ۰/۰۳   Aا۱۶  ۱M     ۱۰KA    AC/C ( FN ) آ  RCBO  KZS ۲,۹۵۰,۰۰۰
۲ ۲۱۷۵۵۲۶ کلید جریان نشتی ترکیبی ۰/۰۳   Aا۲۵  ۱M     ۱۰KA    AC/C ( FN ) آ  RCBO  KZS ۲,۹۵۰,۰۰۰
۳ ۲۱۷۵۵۲۷ کلید جریان نشتی ترکیبی ۰/۰۳   Aا۳۲   ۱M     ۱۰KA    AC/C( FN ) آ  RCBO  KZS ۲,۹۵۰,۰۰۰
۴ ۲۱۷۵۵۲۸ کلید جریان نشتی ترکیبی ۰/۰۳   Aا۴۰   ۱M     ۱۰KA    AC/C( FN ) آ  RCBO  KZS ۲,۹۵۰,۰۰۰

 

 

پایه های فیوزکاردی و کلید فیوزNH-NV
ردیف کد کالا
۱ ۴۹۴۱۱۱۱  فیوز کش کاردی  ساده ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲ ۴۹۴۱۱۰۰  فیوز کش دست کش دار چرمی -قهوه ای ۲,۹۰۰,۰۰۰
۳ ۱۶۹۱۰۶۰  فیوز کش دست کش دار چرمی   -طوسی ۳,۴۵۰,۰۰۰

 

 

پایه فیوزهای سیلندری-استوانه ای VLC
ردیف کد کالا
۱ ۲۵۵۰۰۰۳ پایه فیوز سیلندری          PCF   ۱۰   ۲P ۳۹۰,۰۰۰

 

 

کنتاکتورهای خازنی-CNNK-CNKM
ردیف کد کالا
۱ ۴۶۰۳۴۰۰  CNKM 40KVAR   ۰۰                    کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ ۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پایه فیوز و تجهیزات جانبی فیوزهای فشارمتوسط VVP
ردیف کد کالا
۱ ۴۲۲۹۰۱۰ VVP  ۷.۲     ۱P-N   پایه فیوزفشار متوسط ۷,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۴۲۳۹۰۱۰ VVP  ۱۲      ۱P-N   پایه فیوزفشار متوسط ۷,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۴۲۴۹۰۱۰ VVP  ۱۷.۵  ۱P-N    پایه فیوزفشار متوسط ۷,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۴۲۵۹۰۱۰ VVP  ۲۴     ۱P-N    پایه فیوزفشار متوسط ۸,۴۰۰,۰۰۰
۵ ۴۲۶۹۰۱۰ VVP  ۳۶     ۱P-N    پایه فیوزفشار متوسط ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۴۲۲۹۰۳۰ VVP  ۷.۲    ۱P- Z   پایه فیوزفشار متوسط ۷,۵۰۰,۰۰۰
۷ ۴۲۳۹۰۳۰ VVP  ۱۲     ۱P-Z    پایه فیوزفشار متوسط ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۴۲۴۹۰۳۰ VVP  ۱۷.۵  ۱P-Z   پایه فیوزفشار متوسط ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ ۴۲۵۹۰۳۰ VVP  ۲۴     ۱P-Z    پایه فیوزفشار متوسط ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ ۴۲۶۹۰۳۰ VVP  ۳۶     ۱P-Z   پایه فیوزفشار متوسط ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱ ۴۳۴۹۰۱۹ VVP 7.2     ۱P-N+NK 7.2   BSW       پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۴۳۴۹۰۲۰ VVP 12      ۱P-N+NK 12     BSW       پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۴۳۴۹۰۲۱ VVP 17.5   ۱P-N+NK 17.5 BSW      پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ ۴۳۴۹۰۲۲ VVP 24      ۱P-N+NK 24     BSW   پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ ۴۳۴۹۰۲۳ VVP 36      ۱P-N+NK 36     BSW   پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۵ ۴۳۴۹۰۰۷ MICROSWITCH  NK  ۷.۲    BSW                  میکروسوئیچ فشار متوسط ۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۶ ۴۳۴۹۰۰۸ MICROSWITCH  NK  ۱۲     BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط ۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۷ ۴۳۴۹۰۰۹ MICROSWITCH  NK 17.5  BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط ۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۸ ۴۳۴۹۰۱۰ MICROSWITCH  NK 24      BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط ۴,۰۸۰,۰۰۰
۱۹ ۴۳۴۹۰۱۱ MICROSWITCH  NK 36      BSW                  میکروسوئیچ فشار متوسط ۴,۰۸۰,۰۰۰
۲۰ ۴۳۴۹۰۱۵ VV universal clip with tail   کلمپ پایه فیوز فشار متوسط به همراه تیغه اتصال ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ ۴۳۴۹۰۱۶ VV universal clip                                             کلمپ پایه فیوز فشار متوسط ۷۵۰,۰۰۰

 

 

تجهیزات کنترلی  ETIREL
ردیف کد کالا
۱ ۲۴۷۰۰۱۲ تایمر راه پله                                                        Stair case switch CRM-4 ۱,۳۰۰,۰۰۰
۲ ۲۴۷۰۰۰۳ رله تایمر ۴ تنظیم                                        CRM – 2H  ۱۲-۲۴۰V اTime Relay ۱,۹۰۰,۰۰۰
۳ ۲۴۷۰۰۱۳ رله ستاره مثلث                  Delay ON star / delta  Relay-CRM2T -12-240V ۱,۹۰۰,۰۰۰