فیوزهای حفاظت از نیمه هادی‌ها UQ

فیوزهای فوق سریع (UQ) برای حفاظت از ادوات نیمه هادی نظیر دیودهای قدرت، پاور ماسفت، GBT و تریستورها طراحی و ساخته شده اند .

این فیوزها جهت حفاظت از UPSها، یکسو سازها، اینورترها و دیگر تجهیزات الکترونیک قدرت ممورد استفاده در صنایع مخابرات، کشتیرانی، الکترونیک قدرت مورد استفاده در صنایع مخابرات کشتیرانی، صنایع پتروشیمی، صنایع هواپیمایی و کاربردی مشابه استفاده می شود.

دانلود کاتالوگ – فیوزهای فوق سریع UQ

دانلود کاتالوگ – اصلی فیوزهای فوق سریع UQ

دسته بند‌ی: