کلید گردان قدرت

کلید فیوز گردان قدرت

در ابعاد ۳پل

رنج جریان از ۱۲۵ الی ۶۳۰ آمپر

با قابلیت نصب فویز کاردی از سایز ۰۰C الی ۳

کلید گردان قدرت یک طرفه

در ابعاد ۳ پل و ۴ پل

رنج جریان ۱۶۰ الی ۳۲۰۰ آمپر

کلید گردان قدرت دو طرفه

در ابعاد ۳ و ۴ پل

رنج جریانی از ۱۶۰ الی ۳۲۰۰ آمپر

کلیدگردان قدرت دو طرفه موتوردار

در ابعاد ۳ پل و ۴ پل

رنج جریانی ۶۳ الی 630 آمپر

دانلود کاتالوگ

 

مشخصات فنی

 

دسته بند‌ی: