فیلم خبر سراسری ایستا توان صنعت

 

 

فیلم خبر سراسری که از صدا سیمای استان مرکزی در مردادماه پخش و بارخورد بسیار خوبی برخوردار بود

 

با تشکر فراوان ار صنایع استان مرکزی جهت هماهنگی برای انجام گزارش