اخرین لیست به روز رسانی وندورلیست ها

لیست وندورهایی که شرکت در آنها عضو می باشد

در ضمن اگر نسبت به اخذ وندور شرکت خاصی مدنظر دارید به واحد CRMاطلاع دهید.